فنی مهندسی نسیم توس

شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای .شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد گازی و چیلر ها می باشد

درباره دایکین

تاریخجه دایکین


شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای .شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد

اطلاعات بیشتر

چرا دایکین ؟


شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای .شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد

اطلاعات بیشتر

دست آوردهای دایکین


شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای .شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد

اطلاعات بیشتر

پروژه های بین المللی دایکین


شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای .شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد شرکت نسیم توس با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه فروش و نصب کولرهای گازی و چیلر ها می باشد

اطلاعات بیشتر

VRV


آنچه درباره VRV باید بدانید

اطلاعات بیشتر

مقاله


ویژگی های سیستم

اطلاعات بیشتر

مقاله


454565

اطلاعات بیشتر

مقاله


به طور کلی استفاده از این دستگاه را باید به 2 دسته تقسیم کرد :

اطلاعات بیشتر

مقاله


به طور کلی استفاده از این دستگاه را باید به 2 دسته تقسیم کرد :

اطلاعات بیشتر

مقاله


این سیستم جدید و بسیار موثر ، تحولی بزرگ در حذف موهای زائد

اطلاعات بیشتر